Ratuj Kwiecewo

Rezerwat przyrody Kwiecewo to jedno z najcenniejszych obszarów na Warmii. Ten niesamowity ptasi raj mo??e jednak przesta─? istnie─?! Rozlewisko jest w wi─?kszo??ci w??asno??ci─? skarbu pa??stwa, ale niewielki frangment obszaru przy wsi Kwiecewo nale??y do prywatnych w??a??cicieli, którzy naciskaj─?, aby polder osuszy─? i umo??liwi─? im u??ytkowanie s─?siaduj─?cych z rozlewiskiem ??─?k i pastwisk. Sprawa zalewania dotyczy zaledwie kilku hektarów, ale by zadowoli─? rolników konieczne jest osuszenie ca??ego rozlewiska o powierzchni 120 hektarów. Jedynym rozwi─?zaniem jest wykup konfliktowych gruntów. W tej sytuacji Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków rozpocz─???o kampani─? na rzecz ratowania Kwiecewa. Ju?? teraz wesprzyj wykup ziemi na terenie polderu Kwiecewo. Twoja z??otówka pomo??e nam ochroni─? polder Kwiecewo przed osuszeniem i powi─?kszy─? obszar rezerwatu przyrody! Liczy si─? ka??da z??otówka!

A o tym co do tej pory uda??o nam si─? wykupi─? przeczytasz w zak??adce "co zrobili??my".