Ratuj Kwiecewo
Wykaz gatunków ptaków wodno-b??otnych obserwowanych w okresie w─?drówki wiosennej i jesiennej oraz w okresie l─?gowym w latach 2004 - 2013 na polderze Kwiecewo (gm. ??wi─?tki) i w jego bezpo??rednim otoczeniu.
Dla okresów w─?drówki podano maksymalne obserwowane liczebno??ci, + - pojedyncze stwierdzenia; dla okresu l─?gowego – liczba stwierdzonych par l─?gowych, + - gniazdowanie pewne, liczba par na terenie nieznana. Materia??y Grupy Badawczej Ptaków Wodnych KULING, Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Studenckiego Naukowego Ko??a Ornitologicznego Uniwersytetu Gda??skiego oraz Studenckiego Naukowego Ko??a Zoologów Uniwersytetu Warmi??sko-Mazurskiego.
Gatunki wyt??uszczone - wymienione s─? w Za??─?czniku 1 Dyrektywy Ptasiej sieci NATURA 2000. Zmiany (za rok 2014) zaznaczono na kolor czerwony.
L.p.
Gatunek
Okres w─?drówki
(maks N osobników)
Okres l─?gowy (maks N par)
Ptaki wodno-b??otne
1.
Kormoran czarny Phalacrocorax carbo
+
 
2.
Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus
22
5
3.
Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena
10
8
4.
Perkozek Tachybaptus ruficollis
444
4
5.
Zausznik Podiceps nigricollis
50
30
6.
B─?k Botaurus stellaris
 
2-3
7.
B─?czek Ixobrychus minutus
 
2
8.
Czapla siwa Ardea cinerea
10
 
9.
Czapla bia??a Egretta alba
200
 
10. ??lepowron Nycticorax nycticorax 3  
11.
Bocian bia??y Ciconia ciconia
20
 
12.
Bocian czarny Ciconia nigra
23
 
13.
?üab─?d?? krzykliwy Cygnus cygnus
7
 
14.
?üab─?d?? niemy Cygnus olor
42
4
15.
G─??? zbo??owa Anser fabalis
61
 
16.
G─??? bia??oczelna Anser albifrons
35
 
17.
G─?gawa Anser anser
110
 
18. Bernikla bia??olica Branta leucopsis
4  
19.
Ohar Tadorna tadorna
+
 
20. Lodówka Clangula hyemalis +  
21.
??wistun Anas penelope
500
 
22.
Krakwa Anas strepera
1325
20
23.
Krzy??ówka Anas platyrhynchos
840
4-7
24.
Ro??eniec Anas acuta
28
 
25.
Cyraneczka Anas crecca
150
2
26.
Cyranka Anas querquedula
100
2
27.
P??askonos Anas clypeata
69
+
28.
G??owienka Aythya ferina
150
 
29.
Czernica Aythya fuligula
300
 
30.
Ogorza??ka Aythya marila
2
 
31. He??miatka Netta rufina +  
32.
G─?go?? Bucephala clangula
400
 
33.
Nurog─??? Mergus mergus
+
 
34.
Bielaczek Mergus albellus
13
 
35.
??uraw Grus grus
1520
1
36.
Wodnik Rallus aquaticus
+
+
37.
Kropiatka Porzana porzana
3
+
38.
Zielonka Porzana parva
+
 
39.
Kokoszka wodna Gallinula chloropus
+
 
40.
?üyska Fulica atra
1100
25
41.
Derkacz Crex crex
+
+
42.
Sieweczka obro??na Charadrius hiaticula
+
 
43. Sieweczka rzeczna Charadrius dubius +  
44.
Czajka Vanellus vanellus
500
3-5
45.
Biegus krzywodzioby Calidris ferruginea
+
 
46.
Biegus zmienny Calidris alpina
6
 
47. Biegus ma??y Calidris temminckii 3
 
48. Biegus malutki Calidris minuta +  
49.
Batalion Philomachus pugnax
59
 
50.
Kszyk Gallinago gallinago
150
+
51. Rycyk Limosa limosa  +  
52.
Bekasik Lymnocryptes minimus
2
 
53.
Kulik wielki Numenius arquata
8
 
54.
Kulik mniejszy Numenius phaeopus
12
 
55.
Brodziec ??niady Tringa erythropus
22
 
56.
Krwawodziób Tringa totanus
+
 
57.
Kwokacz Tringa nebularia
+
 
58.
Samotnik Tringa ochropus
+
 
59.
?ü─?czak Tringa glareola
250
 
60.
Brodziec p??awny Tringa stagnatilis
+
 
61. Piskliwiec Actitic hypoleucos 4  
62. P??atkonóg szyd??odzioby Phalaropus lobatus 1  
63.
Mewa ma??a Larus minutus
150
 
64.
??mieszka Larus ridibundus
180
82
65. Mewa srebrzysta Larus argentatus 2  
66. Mewa pospolita Larus canus 4  
67.
Rybitwa rzeczna Sterna hirundo
4
 
68.
Rybitwa bia??ow─?sa Chlidonias hybridus
200
130
69.
Rybitwa bia??oskrzyd??a Chlidonias leucopterus
150
3
70.
Rybitwa czarna Chlidonias niger
100