Ratuj Kwiecewo
Akcja "Ratuj Kwiecewo" rozpocz─???a si─? w grudniu 2008 roku. Przez ten czas uda??o nam si─? zgromadzi─? dzi─?ki Waszej pomocy ponad 200 000 z??, za co serdecznie Wam dzi─?kujemy! Wydali??my je na zakup gruntów, przeznaczonych na cele przyrodnicze. Niestety mimo tylu zakupów nadal nie rozwi─?zali??my do ko??ca konfliktu trawaj─?cego mi─?dzy rolnikami a przyrod─?. Z czego to wynika? Nie wszyscy rolnicy s─? ch─?tni sprzeda─? dzia??ki i nieu??ytki. Cz─???─? z nich zaproponowa??a zamian─? na grunty po??o??one w dogodniejszej lokalizacji. St─?d te?? na mapie zobaczycie zakupione dzia??ki, po??o??one poza granicami u??ytku ekologicznego czy rezerwatu przyrody. Chcemy kupi─? kolejne, aby zabezpieczy─? "ptasie interesy". Pragniemy stworzy─? na terenie polderu ostoj─? ptaków PTOP, na której b─?dziemy mogli realizowa─? zadania ochronne. Do tego niezb─?dne nam s─? pieni─?dze na wykup gruntów. Prosimy Was zatem po raz kolejny o wsparcie! Pomó??cie nam uratowa─? ornitologiczn─? per??─? Warmii i Mazur!

Poni??ej szczegó??owa lista rzeczy, na które przeznaczyli??my Wasze pieni─?dze:
- wycena u rzeczoznawcy gruntów prywatnych na terenie polderu Kwiecewo (488 z??),
- dokumentacja do zakupu dzia??ki oraz koszt notarialny umowy warunkowej na zakup dzia??ki nr 282 oraz udzia??ów w dzia??ce nr 136/1 (461,44 z??)
- zakup dzia??ki nr 282 wraz z kosztami notarialnymi (12 110 z??)
- zakup udzia??ów w dzia??ce nr 136/1 (13 343 z??)
- koszty przygotowania zakupu dzia??ek nr 208 i 209 (527,48 z??)
- zakup dzia??ek nr 208 i 209 wraz z kosztami notarialnymi (9 338 z??)
- wykonanie zabezpieczenia grodzy tymczasowej (308,51 z??)
- zakup dzia??ek nr 200/2 i 201 wraz z kosztami notarialnymi (22 214,7 z??)
- zakup dzia??ki nr 298 (72 405,16 z??)
- op??ata za serwer za rok 2009 (79,30 z??)
- negocjacje kolejncyh zakupów dzia??ek (58,51 z??)
- op??ata za serwer za rok 2010 (97,60 z??)
- koszty przygotowania zakupu dzia??ek nr 206 i 207  (111,62 z??)
- zakup dzia??ek nr 206 i 207 wraz z kosztami notarialnymi (16 798,42 z??)
- zakup 47% udzia??u w dzia??kach nr 136/2 i 136/3 wraz z kosztami przygotowania zakupu i kosztami notarialnymi (56 278,06 z??)
- koszty administrowania gruntami (345,96 z??)
- op??ata za serwer za rok 2011 (98,40 z??)
- wystawa fotograficzna w Ellingen dotycz─?ca Kwiecewa (2148,16 z??)
- op??ata za serwer za rok 2012 (98,40 z??)
- op??ata za serwer za rok 2013 (98,40 z??)
- zakup dzia??ek 311/3, 311/5 i 311/6 (26 248,90 z??)
- zakup stacji pomp wraz z kosztami notarialnymi (3 153,24 z??)

RAZEM: 236 811,26 z??

http://ratujkwiecewo.pl/cwircwir/upload/image/dzialki_kwiecewo_listopad_2012.jpg