Ratuj Kwiecewo
Ten niesamowity ptasi raj przesta─? istnie─?! Niektórzy, prywatni w??a??ciciele gruntów naciskaj─?, aby polder osuszy─? i umo??liwi─? im u??ytkowanie s─?siaduj─?cych z rozlewiskiem ??─?k. Sprawa zalewania dotyczy zaledwie kilku hektarów pastwisk, ale by zadowoli─? rolników konieczne jest osuszenie ca??ego rozlewiska o powierzchni 120 hektarów! Jedynym rozwi─?zaniem jest wykup konfliktowych gruntów. W tej sytuacji Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków rozpocz─???o kampani─? na rzecz ratowania Kwiecewa. Ju?? teraz wesprzyj wykup ziemi na terenie polderu Kwiecewo. Twoja z??otówka pomo??e nam ochroni─? polder Kwiecewo przed osuszeniem i powi─?kszy─? obszar rezerwatu przyrody! Liczy si─? ka??da z??otówka!

A o tym co do tej pory uda??o nam si─? wykupi─? przeczytasz w zak??adce
"co zrobili??my".

Wp??a─? darowizn─?, z dopiskiem "ratuj Kwiecewo", na specjalnie stworzone na ten cel konto:
 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Ul. Kolejowa-Wejmutka
17-230 Bia??owie??a
Bank PEKAO O. w Bia??ymstoku
28 1240 5211 1111 0010 2160 0598
 
Twoje pieni─?dze zostan─? przeznaczone na wykup ziemi.
 
Akcj─? ratowania Kwiecewa koordynuje Sebastian Menderski smenderski[at]ptop.org.pl,
tel. 089 533 68 66